Tayaut Rallie - Rallye Touffou le Fou - Equipage de Touffou

(1926 - 1965)

Bulletin n°4 - 1955