Tayaut Rallie - Rallye Touffou le Fou - Equipage de Touffou

(1926 - 1965)

Vènerie n°161 - 2005