Equipage de Chandai - Equipage Firmin-Didot

(1888 - 1935)